Skip to main content

Internaat De Muze.
Een thuis weg van huis.

Actueel

Opening vernieuwd internaat De Muze

Internaat | Jongeren

Wil je graag naar de Kunsthumaniora Brussel komen? Lijkt een kamer op het internaat jou wel wat? Zoek je een warme, tweede thuis? Welkom op Internaat de Muze.

De Muze: een warme, tweede thuis

Op het internaat leef, studeer en ontspan je gedurende de schoolweek. Je brengt 5 dagen per week in ons internaat door. In de gangen, repetitielokalen, ontspanningsruimte en de eetzaal zal je vrienden voor het leven maken! Ook, leer je ons, de opvoeders, beter kennen.

Individuele begeleiding en zorg op maat

Als je op het internaat komt, willen we je graag beter leren kennen. We vinden het belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen en samen plezier kunnen maken. Je krijgt op internaat een individuele begeleider uit het team van opvoeders en kan steeds bij hem of haar terecht. We willen dat je gelukkig kan zijn op internaat. We staan elke dag klaar om je persoonlijk te begeleiden. Binnen onze begeleiding vertrekken we steeds vanuit jouw hulpvraag. Onze begeleiding is gebaseerd op vrijheid. Vrijheid om jezelf te zijn, vrijheid om je te ontwikkelen, vrijheid om te leren en vrijheid om fouten te maken. Binnen die vrijheid zal je een grote nabijheid vinden van een warm team opvoeders.

Zelfregulerend leren

Uiteraard moet er ook gestudeerd worden. Samen bekijken we welke leerstijl je hebt en wat jij nodig hebt om een goede studiemethode te ontwikkelen. Zo kan je je eigen leerproces in handen nemen. Je kan rekenen op hulp van de opvoeders tijdens de studiebegeleiding.

Een unieke locatie

Ons internaat is gelegen in een groene omgeving, vlakbij centrum Brussel. We zijn een ingebouwd internaat: dit betekent dat je ’s avonds in alle lokalen van de school kan repeteren! Je kan je uitleven in dansstudio’s en theaterzalen, maar ook je instrument oefenen in verschillende muzieklokalen!

Individuele kamer

Op internaat krijg je een persoonlijke kamer met eigen sleutel. Deze kamer geldt als jouw leefruimte. Je mag hem zelf inrichten zoals jij wilt. Er staat een bed, een bureau, een stoel, een wastafel en een kleerkast voor je klaar.

Ruim aanbod aan activiteiten en ontspanningsmogelijkheden

Ons internaat beschikt over een ruime ontspanningsruimte, daarnaast organiseren we allerlei culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten binnen en buiten ons internaat. Op basis van je leeftijd heb je ook recht op ‘vrije avonden’.

Participatie

Er is een internenraad, waar jij je zegje kan doen. Als team vinden we het bijzonder belangrijk dat er vanuit jullie, de internen vertrokken wordt om het internaat vorm te geven. Want uiteindelijk maken wij samen deze plek.

Bij ons sta jij centraal!

We willen je ondersteunen in je ontwikkeling tot een gelukkige, artistieke, mondige, positief-kritische en zelfstandige persoonlijkheid. Samen bouwen we aan een echte leefomgeving binnen een internaat dat bruist van het leven.

Internaat | Ouders

internaat betrokkenheidWil je zoon of dochter graag naar de Kunsthumaniora Brussel komen? Lijkt een kamer op het internaat wel wat? Wil je meer te weten komen over onze werking? Welkom op Internaat de Muze.

Als team bieden wij een warme, thuisondersteunende omgeving. Hierbij staat jouw zoon of dochter steeds centraal! We streven naar een huiselijke sfeer, aangepaste studiebegeleiding en willen via een model van contextueel opvoeden maximale ontwikkelingskansen creëren voor onze jongeren.

Wij hechten als opvoeders veel belang aan het welzijn van onze jongeren. Jongeren die zich veilig voelen, kunnen optimale groei –en leerkansen ontwikkelen. Bij ons mogen jongeren fouten maken. We zien gedrag als een opportuniteit om de opvoedingsbehoeften van elke jongere te realiseren. Samen gaan we op zoek naar oplossingen en perspectieven wanneer het moeilijker loopt.

We gaan steeds uit van de positieve eigenschappen en de krachten van onze jongeren. Onvoorwaardelijke acceptatie van de eigenheid en de persoonlijkheid van de jongere binnen zijn/haar context maakt integraal deel uit van onze pedagogische grondhouding .

We vertrekken als team vanuit de idee dat je als opvoeder als vertrouwensfiguur functioneert voor de internen. Internen krijgen een individuele begeleider bij wie ze steeds terecht kunnen.

Naast jullie zoon of dochter, zijn jullie als ouder onze belangrijkste bron van informatie en partner in de opvoeding. Jullie kennen je kind als geen ander. Als opvoedingspartner treden we met jullie in dialoog om onze gezinsondersteunende rol ten volle te kunnen waarmaken. We zetten ons in op het sociaal-emotioneel welbevinden van de jongeren en kiezen voor een open en regelmatige communicatie. Samen bouwen we aan een stabiele basis voor de toekomst.

 

groeiruimteWe willen onze internen ondersteunen in hun ontwikkeling tot gelukkige, artistieke, mondige, positief-kritische en zelfstandige persoonlijkheden. Wij doen er alles aan om een echte leefomgeving te creëren binnen een internaat dat bruist van het leven.

Binnen ons internaat krijgen ook jongeren met bijvoorbeeld ASS of andere opvoedings- of ondersteuningsnoden een gepaste begeleiding. Werken aan inclusie, kinderrechten en gelijke kansen maakt integraal deel uit van onze opdracht. Aarzel niet om ons te contacteren om het individuele traject van uw zoon of dochter op internaat te bespreken.

Binnen ons internaat staat zorg op maat van elke jongere centraal.


Wil je meer weten over one pedagogische onderbouw? Dat lees je hier.

MISSIE

De Muze, het internaat van de Kunsthumaniora Brussel, wil - via een model van contextueel opvoeden - voor elke jongere maximale ontwikkelingskansen creëren.

Visie & Beleid

Thuiszorgende omgeving

Het internaat werkt gezinsondersteunend, elke interne wordt op een aangepaste pedagogisch-didactische wijze begeleid, ongeacht geslacht, levensbeschouwing en sociale status. We houden rekening met de sterktes en zwaktes van elk individu in zijn context en bevorderen het welbevinden en welzijn van onze internen door hen met openheid en alertheid te benaderen en een geëngageerde interesse te tonen.

Zorg Op Maat

Vertrekkende vanuit het zorgcontinuüm, zijn zorg en zorgverbreding integraal opgenomen in ons pedagogisch denken. We bekijken elke interne leerling steeds op een holistische wijze, waarbij het geheel steeds meer is dan de som van de delen. Bij een zorg- of hulpvraag willen we begeleiding, ondersteuning en zorg bieden op basis van de individuele onderwijs- en zorgbehoefte van elke interne.

Ons team gaat hierover regelmatig in overleg met leerlingenbegeleiding, klastitularissen, leerkrachten, ouders… Samen met de jongere en alle andere actoren werken we individuele strategieën uit. Het team is alert voor elke zorg -of hulpvraag, daarnaast hebben we als team permanent aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van al onze interne leerlingen.

Vanuit het idee rond brede basiszorg en verhoogde zorg wordt via individuele begeleiding extra ondersteuning geboden aan internen die een dieperliggende zorgvraag hebben. Deze interne krijgt een vertrouwenspersoon toegewezen vanuit het opvoedkundig personeel, die samen met hem/haar een persoonlijk zorgtraject uitstippelt en dit traject opvolgt.

Indien blijkt dat dit traject na evaluatie nog onvoldoende inspeelt op de zorgbehoeftes van de interne, wordt er samengezeten met alle actoren rond de interne en kan een doorverwijzing (naar bijvoorbeeld CLB) overwogen worden.

Professionele studiebegeleiding

Dagelijks organiseren we studiebegeleiding met individuele ondersteuning. Onze opvoeders handelen als professionele studiecoaches. Met pedagogisch inzicht wordt gewerkt aan het verbeteren van de schoolresultaten van de interne leerling en helpen we hen om een studiemethode te ontwikkelen die past bij hun leeftijd en hun leerstijl. Differentiatie, begeleiding, ondersteuning en remediëring zijn onze vaste instrumenten. Op deze wijze bereiken we een krachtige studieomgeving waarin onze opvoeders leerlingen met leerproblemen begeleiden om strategieën te ontwikkelen die hen helpen bij het verwerken van de leerstof. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegekende STICORDI-maatregelen.

Internenparticipatie

Wij willen dat jongeren deelnemen aan en inspraak hebben in de organisatie van het alledaagse leven van ons internaat. De internenraad is dan ook een essentieel onderdeel van onze werking. De internenraad komt minstens eenmaal per maand samen en van deze vergadering wordt steeds verslag opgemaakt. Het verslag wordt doorgenomen met de beheerder. Met de inbreng van onze interne leerlingen wordt in grote mate rekening gehouden. Ook over items die we niet kunnen realiseren gaan we steeds open communiceren en de redenen van onze beslissing argumenteren.

Zinvolle vrijetijdsbesteding

Jongeren verwerven op diverse manieren attitudes, vaardigheden, kennis en competenties. Via een uitgebreid activiteitenpakket op het vlak van ontmoeting, vorming, recreatie, informatie, sport, kunst en cultuur willen we onze internen stimuleren om ook hun vrije tijd artistiek en zinvol in te vullen en hun horizon te verbreden. De internenraad heeft inspraak bij het opstellen van de intra- en extramuros kalender.

Ouderbetrokkenheid

Naast onze internenraad hebben we binnen De Muze ook een ouderraad.
We vinden het belangrijk dat ook ouders inspraak hebben in de organisatie van het leven op internaat. Ouders die interesse hebben om actief te participeren kunnen een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kwaliteitszorg

 • We verbeteren onze leerlinggerichtheid op alle vlakken.
  Al onze beslissingen worden genomen vanuit drie vragen en in deze volgorde:
  1. wat is het beste voor de interne?
  2. wat is het beste voor het internaat in haar geheel?
  3. wat is het beste voor de opvoeders / beheerder / directie?

 • We leggen de lat hoog voor iedereen en investeren in beleidsvoerend vermogen en de professionele groei van medewerkers via nascholing en permanente vorming. We zorgen ervoor dat het team op de hoogte blijft van de vernieuwingen binnen het vakgebied. Bij de begeleiding en ondersteuning van onze internen zal steeds gehandeld wordt vanuit de nieuwste pedagogische inzichten.

 • We versterken de samenwerking tussen de school en het internaat en zorgen voor een optimale doorstroom van informatie. We maken maximaal gebruik van de aanwezige competenties om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van onze interne leerling. Daarom streven we naar de verdere uitbouw van een multidisciplinair team waarin orthopedagogen, leerlingbegeleiders, opvoeders, vakleerkrachten, klastitularissen, ouders, voogden, CLB, … continu met elkaar in overleg staan. Indien nodig zullen we ook beroep doen op andere externe experten.

 • We bouwen verder aan ons netwerk. Het internaat is geen eiland, maar maakt integraal deel uit van een breder geheel. Ouders en families moeten zo nauw mogelijk betrokken worden bij het leven binnen de muren van het internaat en we willen ons internaat ook stevig verankeren in de lokale context. Het is de bedoeling om voordeel te halen uit de intellectuele, artistieke en culturele context van de omgeving en bovendien willen we ons internaat ook binnen de maatschappelijke context plaatsen.

 • We zetten in op de uitbouw van een volwaardig secretariaat dat de continuïteit van al onze diensten aan interne leerlingen, ouders, school, derde partijen,… moet verzekeren. Zowel tijdens de internaaturen, in de strikte zin van het woord, als daarbuiten. 
 • We investeren constant in de uitbouw van onze infrastructuur met als doel de aantrekkelijkheid, gezelligheid en professionele uitstraling van ons internaat te verhogen.
 • We investeren verder in interne kwaliteitszorg door kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen over de verschillende beleidsdomeinen van onze werking. Op basis van deze analyse sturen we het beleid bij waar nodig.

Gezondheid

Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, Universiteit Maastricht, 2014). Deze dynamische definitie is gebaseerd op veerkracht, participeren en eigen regie voeren. Binnen onze werking zetten we hier ten volle op in.

Als internaat van het Gemeenschapsonderwijs, vertrekken we vanuit de missie en de waarden van het GO!.  Specifiek baseren we ons op het PPGO!, de missie & visie GO! internaten en het RiK.

De Muze is niet alleen een verlengstuk van de school, het is ook complementair aan het gezin door de rol die het speelt in opvoedingsondersteuning en begeleiding. Als internaat zijn we belangrijk voor de zorgbreedte die het onderwijs aanbiedt en voor de realisatie van gelijke (onderwijs)kansen.
Tevens stipuleert het Kinderrechtenverdrag de beschermde rechten van het kind. Ons internaat heeft hierin een belangrijke rol te spelen en dient -waar nodig en mogelijk- een hefboom te vormen voor het realiseren van deze rechten. Daar we onze plaats hebben in het onderwijscontinuüm, bieden we begeleiding, ondersteuning en zorg op basis van de individuele onderwijs- en zorgbehoefte van elke interne.

Wil je meer weten over one pedagogische onderbouw? Dat lees je hier. (pdf) Hier leer je onze opvoeders beter kennen. Voor meer vragen of een babbel, kan je altijd contact met ons opnemen.

Pedagogische
onderbouw

POSITIEVE PSYCHOLOGIE
Binnen de Muze vertrekken we vanuit de positieve psychologie.
We streven er binnen ons internaat naar om bij onze jongeren een zo hoog mogelijk gevoel van welbevinden te realiseren.

ZELFDETERMINATIE THEORIE (DECI & RYAN)
Competentie, autonomie en verbondenheid, indien deze 3 basisbehoeften bevredigd worden, ontstaat er intrinsieke motivatie en een maximale groeiruimte voor jongeren. We streven er binnen de Muze naar om de intrinsieke motivatie te verhogen door in te spelen op realisatie van deze behoeften.

SYSTEEM EN CONTEXT
Binnen De Muze willen we contextueel opvoeden, op internaat werken we niet in het luchtledige. Iedereen maakt deel uit van een netwerk van relaties. Centraal staat de relatie tussen de opvoedingsverantwoordelijken en de jongere.  De dynamische driehoek tussen ouders, kind en internaat/school en de invloed van de relaties binnen deze driehoek vormen de basis van onze contextuele begeleiding. Binnen onze begeleiding vertrekken we vanuit onvoorwaardelijke acceptatie en willen we steun bieden aan iedereen in de context van de jongere. We doen dit vanuit meerzijdige partijdigheid. We zien gedrag dan ook als een symptoom, iets wat uitsteekt boven de waterlijn. Dit gedrag kent vele redenen die zich onder de waterlijn bevinden. Binnen onze begeleiding duiken we samen met de jongere en de context onder de waterlijn.

NIEUWE AUTORITEIT / NVR – Geweldloos verzet
We baseren ons op een autoritatieve opvoedingsstijl die past binnen een vrije en pluralistische maatschappij.
“We geven om jou, we zijn hier en we blijven hier, we doen wat nodig is, we zijn niet alleen.”
Het volledige team is opgeleid in deze grondhouding en past deze ook steeds toe bij de begeleiding van onze jongeren.

HANDELSGERICHT WERKEN / HGW
Via handelingsgericht werken (HGW) willen we de kwaliteit van de begeleiding van onze jongeren verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de opvoedingsbehoeften van de internen. Aan de hand van de jongerenkenmerken wordt gekeken welke behoeften de betreffende jongere heeft. De begeleiding wordt daarop aangepast.

DE VIJF PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN VAN PATTERSON
Leiding geven, monitoring, positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging en probleemoplossend (leren) handelen. Binnen onze begeleiding van jongeren spelen we binnen De Muze heel bewust in op de kwaliteiten van deze vijf pedagogische vaardigheden.

ONTWIKKELINGSTAKEN VOOR ADOLECENTEN
Voor ons leefgroepplan baseren we ons binnen De Muze op de acht ontwikkelingstaken voor adolescenten (Spanjaard & Slot 2009). Via deze ontwikkelingstaken kijken we als internaat naar alle aspecten die tijdens de adolescentie van belang zijn of het meest aan verandering onderhevig zijn.

Voor een uitgebreidere uitleg klik hieronder:


Praktisch

Adres

Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel

Telefoonnummers

02/474.06.03
02/474.06.36 (na 17 uur) of 0477 65 26 26

Mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Team De Muze

Het internaatsteam bestaat uit:

 • Ines Muylaert, de internaatsbeheerder,
 • het team van opvoeders
 • het meesters-, vak- en dienstpersoneel

Dagindeling

7u15

De opvoeders komen je wekken

7u - 8u

Ontbijt in de ontspanningsruimte

8u25

Je moet het internaat verlaten en naar school vertrekken

8u30

Het internaat sluit

13u - 13u40

Warme maaltijd in de refter

15u

Het internaat gaat weer open

16u-16u45

aanmelding en vieruurtje in de ontspanningsruimte

17u-18u

Eerste studie

18u-18u45

Avondmaal in de refter

19u-19u45

Tweede studie

20u-22u30

Vrije tijd en ontspanning

21u30

Bedtijd eerste graad

22u

Bedtijd tweede graad

22u30

Bedtijd derde graad en 16-plussers

Kostprijs

De kostprijs bedraagt €15,50 per opengestelde dag. Dit wil zeggen dat we dit bedrag aanrekenen per dag dat er gegeten en geslapen wordt. In geval van ziekte van 5 dagen met attest wordt het kostgeld niet aangerekend. Indien de interne, in samenspraak met de ouders, niet blijft overnachten wordt het kostgeld wel aangerekend.

Vakantiedagen worden uiteraard niet in rekening gebracht. Deze prijs per opengestelde dag omvat alle kosten (activiteiten, drie maaltijden per dag, ondersteuning, overnachting). Je ontvangt van ons maandelijks een factuur.

Binnenkomen en vertrekken

Het internaat bevindt zich in de gebouwen van de school. De eerste schooldag van de week is het internaat open vanaf 7.30 u. Op zondag kan je binnenkomen tussen 19.00 u. en 22.00 u. De internen verlaten de school elke vrijdag in functie van hun eigen lessenrooster. De bagage wordt klaargezet op vrijdagmorgen. Tijdens schoolvakanties zijn we gesloten.

Eten

Het ontbijt en vieruurtje in de eetzaal van de ontspanningsruimte, middagmaal en avondmaal in de refter.

Eigen kamer

Je beschikt over je eigen kamer met bed, kast, bureau, stoel, internetverbinding en warm en koud stromend water. Op elke gang zijn de nodige douches en toiletten voorzien. Overdag is het internaat in principe gesloten, maar we streven er wel naar om ook tijdens de schooluren een opvoeder aanwezig te hebben, zo kunnen we je opvangen op momenten waarop je ziek bent of nood hebt aan extra ondersteuning. Uiteraard heb je op internaat ook bezoekrecht van familie of vrienden. Maak hierover afspraken met de opvoeders, we moeten steeds weten wie in het gebouw aanwezig is.

Ontspanning

Het internaat biedt een waaier van ontspanningsmogelijkheden georganiseerd door de school, de opvoeders en de leerlingen. Al deze activiteiten vinden steeds plaats onder begeleiding. We beschikken ook over een eigen tuin en ontspanningsruimte. Op basis van je leeftijd heb je natuurlijk ook recht op ‘vrije avonden’, het culturele en bruisende centrum van Brussel is vanuit Laken zeer vlot en snel bereikbaar.


Schrijf je in

Inschrijvingen kunnen steeds gebeuren na telefonische afspraak of via het formulier op de pagina met inschrijvingen.

Hierbij maken wij onderscheid tussen drie groepen:

1. Eerste Graad

Hier is de inschrijving in het internaat altijd afhankelijk van het slagen voor een toelatingsproef voor de gekozen kunstrichting: Muziek, Woord of Dans.

2. Tweede en Derde Graad

Hier is de inschrijving in het internaat altijd afhankelijk van het slagen voor een toelatingsproef voor de gekozen kunstrichting: Muziek, Woord of Dans.

3. JONGEREN DIE GEEN LEERLING ZIJN AAN DE KUNSTHUMANIORA BRUSSEL.

Maak een afspraak met de beheerder Ines Muylaert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 02/474.06.03 )


Huidige internen en leerlingen van de Kunsthumaniora Brussel genieten voorrang.

Het internaat telt momenteel 88 kamers. De vraag is groter dan het aanbod. Snel zijn is de boodschap. Al wie momenteel intern is kan zich vóór 30 april opnieuw inschrijven. Ouders met een uitstaande schuld dienen deze eerst in te lossen. De datum waarop we het digitale inschrijvingsformulier ontvangen bepaalt de plaats op de eventuele wachtlijst.


Nodige documenten bij de inschrijving

 • identiteitskaart van uw kind
 • 2 kleefbriefjes van uw ziekenfonds
 • gegevens van uw huisarts

Indien u een bezoek wenst te brengen aan ons internaat, is dit steeds mogelijk na afspraak met de beheerder Ines Muylaert op 02/474.06.03 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Team

Ines Muylaert

BEHEERDER

WAT DEED U VROEGER?

WAT DOET U NU?

WAT WIL U DE LEERLINGEN MEEGEVEN?

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CHRIS WOUTERS

LOGISTIEK

WAT DEED U VROEGER?

Ik studeerde af als geaggregeerde lager secundair onderwijs met de vakken Nederlands en Engels, aan de middelbare normaalschool van Tongeren. In 1986 maakte ik mijn entree als studiemeester-opvoeder aan het internaat van Kunsthumaniora Brussel.

WAT DOET U NU?

Na een kort intermezzo van 2 jaar waarin ik beheerder werd in deze school, heb ik in 2008 mijn comeback gemaakt in het internaat. Mijn hart ligt toch echt bij de job die ik nu uitvoer.

WAT WIL U DE LEERLINGEN MEEGEVEN?

Ik wil de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden op het vlak van hun studie. Ook wil ik hen een aantal waarden meegeven die ik zelf erg belangrijk vind en die ik van thuis heb meegekregen, namelijk respect, verdraagzaamheid en eerlijkheid.

HANNE DE WILDE

COMMUNICATIE

WAT DEED U VROEGER?

In 2017 behaalde ik mijn diploma Orthopedagogie. Tijdens mijn opleiding heb ik stages gelopen in de bijzondere jeugdzorg en in de psychiatrie.

WAT DOET U NU?

Naast mijn job als opvoeder op het internaat ben ik ook vrijwilligster in YAR-Vlaanderen. Dit is een organisatie die werkt met jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Verder zijn mijn interesses: films, yoga, dans, lezen, muziek, psychologie en filosofie.

WAT WIL U DE LEERLINGEN MEEGEVEN?

Zelfrespect is iets wat ik een heel belangrijke waarde vind. Omdat ik er van uit ga dat je van daar uit ook respect kan tonen voor anderen en de wereld.

SIEN D'HOE

ACTIVITEITEN

WAT DEED U VROEGER?

Ik heb altijd in de jeugdbeweging gezeten, ook als leidster en wist al heel gauw dat ik met jongeren wilde werken. Vandaar mijn keuze voor de richting bijzondere jeugd en gehandicaptenzorg. Ik heb ook nog een half jaar orthopedagogie gestudeerd.

WAT DOET U NU?

Ik ben sinds 2008 opvoedster in het internaat en sinds 2019 en 2021 ben ik bewust alleenstaande moeder van 2 kindjes. Ik heb altijd interesse gehad in podiumkunsten, maar zelf nooit iets mee gedaan. Als opvoedster kan ik het nu vanop de eerste rij beleven met de internen.

WAT WIL U DE LEERLINGEN MEEGEVEN?

Respect voor anderen. Ik probeer de internen ook wat normen en waarden bij te brengen, en hen zo goed mogelijk op te voeden. Deze job is echt mijn passie.

Manou Gooris

LEERZORG + SOCIALE MEDIA (EN VERJAARDAGEN)

Wat deed u vroeger?

Ik behaalde net mijn bachelor diploma orthopedagogie waar ik al heel wat stages doorliep in de jeugdzorg. Voor ik aan deze opleiding begon zat ik mijn volledige middelbare schoolperiode hier op de kunsthumaniora Brussel waar ik de passie voor het zorgen voor anderen heb ontdekt.

Wat doet u nu?

Naast mijn werk hier in internaat de Muze dans ik nog enkele uren. Een paar jaar terug droomde ik ervan om verder te gaan in de danswereld maar ondanks dat niet gelukt is kan ik hier mijn passie zien verder leven en kan ik het beleven van heel dichtbij.

Wat wil u de leerlingen meegeven?

Wat ik het allerbelangrijkste vind is respect, respect naar alle anderen rondom onszelf. Ik probeer hen bewust te laten worden van wie ze zijn en wie ze willen worden en dat ze vooral nooit mogen stoppen met dromen.

Ellen De Ridder

LEERZORG EN STAGEBEGELEIDING HOGENT.

Wat deed u vroeger?

Opleiding orthopedagogie aan HoGent. KHB is mijn eerste echte job.

Wat doet u nu?

Dans (vroeger voornamelijk hiphop, maar nu meer reggae en dancehall). In het weekend zet ik nog graag een stapje in de wereld met mijn vrienden of ga ik graag naar concerten. Geobsedeerd door honden ;)

Wat wilt u de leerlingen meegeven?

Dat ze elke kans moeten grijpen om nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf te leren kennen. Voor een babbeltje over hoe het weekend gegaan is, hoe dat ene concert was of over de iets moeilijkere onderwerpen moet je maar eens op mijn deur komen kloppen en ik ben er :)

Jonas van Langendonck

ORGANISEREN EN OPVOLGEN INTERNENRAAD + ACTIVITEITEN

Wat deed u vroeger?

In 2021 behaalde ik mijn diploma orthopedagogie. Ik leerde De Muze kennen door er destijds stage te hebben gelopen. Omdat ik zelf graag creatief bezig ben, sprak deze organisatie me enorm aan. Ik heb dan ook niet lang getwijfeld toen het internaat me belde met de vraag of ik hier officieel aan de slag zou kunnen gaan.

Wat doet u nu?

Ik werk hier nu halftijds. Voor het overige houd ik me bezig met het schrijven van Nederlandstalige kleinkunstnummers. Daarbuiten houd ik van wandelen in de natuur, lezen en gitaarspelen.

Wat wil je de internen meegeven? 

Het leven is kostbaar, maak plezier en volg je dromen. Sta open voor de wereld en groei. Wees lief voor elkaar.


Stagewerking

Als internaat vinden we het belangrijk om onszelf steeds reflectief tevernieuwen op educatief vlak. We werken in ons internaat De Muze graag samen met stagiairs die voor korte of lange termijn bij ons aan de slag kunnen.

Binnen onze stagewerking hebben we samenwerkingsverbanden met Odisee, Hogeschool Gent, Vrije Universiteit Brussel en CVO Crescendo (Mechelen). Meerdere samenwerkingen zijn steeds welkom.

Studenten die een onderwijskundige –of sociale opleiding volgen en op zoek zijn naar een stageplek, zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld:

 • Jeugd –en gehandicaptenzorg (orthopedagogie)
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Bachelor in het sociaal werk
 • Bachelor in het secundair onderwijs
 • Specifieke lerarenopleiding/educatieve master
 • BaNaBa Zorgverbreding
 • Master in de orthopedagogiek
 • Master in de agogische wetenschappen
 • Master in de onderwijskunde

Er wordt vooraf een oriënterend gesprek gevoerd met de beleidsmedewerker van De Muze om de verwachtingen tussen stagiair en de stageplek af te stemmen.

“Volgende week heb ik mijn diploma. Ik wou jullie nog even bedanken voor mijn stage op internaat; voor alles wat ik heb mogen leren en meenemen. Zonder KHB (Kunsthumaniora Brussel) was dit nooit gelukt!”

Aanmelden als stagiair(e)? Meer info over de stagewerking?

Neem contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Media

Brusselaars in de frontlinie (18): Adèle De Vestel, opvoedster in een internaat

Ga naar het artikel


Internaat De Muze | Reportage op BRUZZ