Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn in hun geheel en zonder enige uitzondering van toepassing op al onze offertes, leveringen, facturen, enz.
Bestelling / het aanvaarden van onze offertes of leveringen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene voorwaarden.
Eventuele aanvullingen of wijzigingen in de bestelling dienen op een afzonderlijk bij te voegen aanvulling/wijzigingsbon te worden vermeld.
Alle gegevens, prijzen e. d. vermeld in onze catalogussen, prospectussen en prijslijsten zijn niet bindend voor ons.

2. Prijs en waarborg
De prijsopgaven gelden gedurende een termijn van 30 dagen.
Wij behouden ons het recht voor om de maten, gewichten of hoeveelheden bij effectieve uitvoering aan de noden op dat ogenblik aan te passen, met een aanpassing van de kostprijs en materiaal tot gevolg.
Er kan aan de klant een waarborg gevraagd worden voor het terbeschikking stellen van materiaal (o.a. tenten, barbecue, tafels, stoelen, bestek, 
servies, .... )
Het risico van een foutieve opgave / inschatting van het aantal te verwachten gasten valt ten laste van de klant.

3. Levering van de goederen
De klant zal alle nodige schikkingen treffen zodanig dat de goederen in optimale omstandigheden kunnen geleverd worden en onnodige/onvoor-
ziene kosten kunnen vermeden worden, zoals stockage, behandeling, ...
De klant is verplicht de goederen bij levering onmiddellijk te controleren en op dat ogenblik zijn eventuele opmerkingen schriftelijk mee te delen.
Bij gebreke hieraan worden de goederen geacht geinspecteerd en aanvaard te zijn.

4. Betalingsmodaliteiten
De facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar bij levering van de goederen of afhaling ervan.
Een voorschot van 20 % van de prijs is eisbaar op het ogenblik van de bestelling / het aangaan van het contract.
Bij factuur gemaakt na levering dient deze, behoudens andersluidende bepaling, betaald te worden binnen 8 dagen na de factuurdatum.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
Een intrest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar op het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het factuur-bedrag met een minimum van 25 euro. 

5. Annulatie
A. Ingeval van niet- naleving van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiele verplichtingen door de klant kan de ontbinding van het contract doorons worden nagestreefd.
De klant dient ons dan te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door haar geleden o.w.v. het niet- respecteren van de verplichtingen en de daarmee gepaarde gaande ontbinding.

B. Bij annulatie van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de klant, is deze ter vergoeding van de winstderving en de administratieve kosten,gehouden tot betaling van een schadevergoeding / annulatievergoeding, dewelke begroot wordt afhankelijk van het tijdstip van annulatie:
. bij annulatie meer dan 7 dagen voor de uitvoeringsdatum: 10 %
. bij annulatie minder dan 7 of 7 dagen voor de uitvoeringsdatum: 25 % van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling.

Indien de uitvoering of voorbereiding van de bestelling of opdracht reeds is aangevat, kan de schadevergoeding verhoogd worden tot het werkelijk 
geleden verlies.

7. Klachten 
Klachten in verband met de levering of de goederen zelf dienen, gelet op de bijzondere aard van de goederen, steeds schriftelijk te gebeuren onmiddellijk op moment van de levering. Deze schriftelijke opmerkingen dienen op dat ogenblik meegegeven te worden aan de leverancier en aan ons doorgemaild te worden.
Bij gebreke aan de klacht op moment van de levering, ten laatste 24 uur vanaf de levering, worden de levering en de goederen geacht aanvaard te zijn.
Klachten i.v.m. de factuur op zich dienen steeds schriftelijk en per aangetekend schrijven aan ons te worden gericht binnen 8 dagen na factuurdatum.
Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de klant de bevoegdheid om de betaling van de gehele of gedeeltelijke factuur te schorsen 
of uit te stellen.

8. Rechtsbevoegdheid
Voor alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid, uitvoering of om welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel bevoegd.
Wij behouden ons het telkens het recht voor om deze betwistingen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant te brengen.
Wissels brengen noch vernieuwing, noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid.