All for Joomla All for Webmasters

Internaat

 • Een warme, thuis ondersteunende omgeving

  Samen met de ouders en de school delen wij als internaat de verantwoordelijkheid in het opvoedingsproces. We bouwen aan een stabiele basis voor de toekomst.

  Een goede vertrouwensband tussen alle betrokken partijen is hierbij essentieel.
  Als gelijkwaardige partners investeren we op een respectvolle manier in de verdere ontwikkeling van jullie kind. Maximale betrokkenheid van alle partijen en een regelmatige en open communicatie staan hierbij centraal.

  Als internaat streven we naar een individuele aanpak waarin we gezinsondersteunend en pedagogisch-didactisch begeleiden. Binnen ons pedagogisch project - dat gestoeld is op het pedagogisch project van het GO! - willen we ook zorg op maat bieden voor al onze internen.

  Naast het inzetten op socio-emotioneel welbevinden, gaan we onze jongeren ook optimaal begeleiden bij hun leerontwikkeling. Via studiebegeleiding bieden we onze internen individuele ondersteuning bij hun leerproces. Hierbij helpen we hen om een studiemethode te ontwikkelen die past bij hun leeftijd en hun leerstijl.

  Ook in hun vrije tijd verwerven jongeren attitudes, vaardigheden, kennis en competenties. Via een zo gevarieerd mogelijk activiteitenpakket bieden wij hen de kans om zich ook op deze momenten ten volle te kunnen ontwikkelen.

  Via de internenraad moedigen we onze jongeren aan om het leven op internaat mee vorm te geven.

  Ouders zijn de eerste en de belangrijkste personen voor hun kind.
  Door ook met jullie in dialoog te gaan over alle aspecten van het internaatgebeuren, wordt de leef- en leerzorg verder verdiept en verbreed.

  Van harte welkom !

  Internaat
 • Missie internaat Kunsthumaniora Brussel – waarom bestaan wij?

  Als internaat van het Gemeenschapsonderwijs, vertrekken we vanuit de missie en de waarden van het GO!.  Ons internaat is een verlengstuk van de school en complementair aan het gezin.

  Het ingebouwde internaat, verbonden aan de Kunsthumaniora Brussel, bezorgt ons een uniek profiel. Het is onze missie om elke interne leerling niet alleen op algemeen vormend, maar ook op artistiek vlak ten volle te ondersteunen. Wij delen dan ook de kernwoorden van de Kunsthumaniora Brussel: Passie, Respect, (Zelf)discipline en Verantwoordelijkheid. Het internaat van de Kunsthumaniora Brussel wil haar internen ondersteunen in hun ontwikkeling tot gelukkige, artistieke, mondige, positief-kritische en zelfstandige persoonlijkheden. Als volwaardige dienstverlenende entiteit scheppen we de ruimte voor onze jonge ‘kunstenaars’ om zich, met een open geest, als creatief individu te kunnen ontplooien.


  Voor studie en ontspanning kunnen onze internen tijdens de internaaturen steeds gebruik maken van de volledige accommodatie die de  Kunsthumaniora Brussel te bieden heeft (professionele theaterstudio’s, uitgeruste danszalen, lokalen met muziekinstrumenten…). Het ruime gebouw ligt in een groene omgeving, vlakbij het centrum van Brussel. We willen ten volle inzetten op de vele mogelijkheden die de hoofdstad te bieden heeft. Vandaar uit participeren we ook actief aan het culturele leven.

  We plaatsen ons volledig in het onderwijscontinuüm en onderschrijven het belang van ons internaat voor de zorgbreedte die het onderwijs aanbiedt.

  Hierbij hechten we belang aan de stem van elke jongere. Participatie en inspraak stellen we voorop in de dagelijkse werking van het internaat. De internenraad sluit hier dan ook op aan. De internenraad wordt vertegenwoordigd door leden uit elke studierichting en elke leeftijdscategorie.

  De expertise en betrokkenheid van onze medewerkers en de passie waarmee ze die kennis inzetten bij de begeleiding van al onze internen, zorgt voor een positief leef- en leerklimaat waarin de ontwikkelingskansen van elke interne leerling maximaal versterkt worden.

  Binnen ons internaat staat de jongere steeds centraal.
 • Thuis ondersteunende omgeving

  Het internaat werkt gezinsondersteunend, elke interne wordt op een aangepaste pedagogisch-didactische wijze begeleid, ongeacht geslacht, levensbeschouwing en sociale status. We houden rekening met de sterktes en zwaktes van elk individu in zijn context en bevorderen het welbevinden en welzijn van onze internen door hen met openheid en alertheid te benaderen en een geëngageerde interesse te tonen.

  Zorg op maat

  Vertrekkende vanuit het zorgcontinuüm, zijn zorg en zorgverbreding integraal opgenomen in ons pedagogisch denken. We bekijken elke interne leerling steeds op een holistische wijze, waarbij het geheel steeds meer is dan de som van de delen. Bij een zorg- of hulpvraag willen we begeleiding, ondersteuning en zorg bieden op basis van de individuele onderwijs- en zorgbehoefte van elke interne.

  Ons team gaat hierover regelmatig in overleg met leerlingenbegeleiding, klastitularissen, leerkrachten, ouders… Samen met de jongere en alle andere actoren werken we individuele strategieën uit. Het team is alert voor elke zorg -of hulpvraag, daarnaast hebben we als team permanent aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van al onze interne leerlingen.

  Vanuit het idee rond brede basiszorg en verhoogde zorg wordt via individuele begeleiding extra ondersteuning geboden aan internen die een dieperliggende zorgvraag hebben. Deze interne krijgt een vertrouwenspersoon toegewezen vanuit het opvoedkundig personeel, die samen met hem/haar een persoonlijk zorgtraject uitstippelt en dit traject opvolgt.

  Indien blijkt dat dit traject na evaluatie nog onvoldoende inspeelt op de zorgbehoeftes van de interne, wordt er samengezeten met alle actoren rond de interne en kan een doorverwijzing (naar bijvoorbeeld CLB) overwogen worden.

  Professionele begeleiding met focus op 'coaching' en 'leren leren'

  Dagelijks organiseren we studiebegeleiding met individuele ondersteuning. Onze opvoeders handelen als professionele studiecoaches. Met pedagogisch inzicht wordt gewerkt aan het verbeteren van de schoolresultaten van de interne leerling en helpen we hen om een studiemethode te ontwikkelen die past bij hun leeftijd en hun leerstijl. Differentiatie, begeleiding, ondersteuning en remediëring zijn onze vaste instrumenten. Op deze wijze bereiken we een krachtige studieomgeving waarin onze opvoeders leerlingen met leerproblemen begeleiden om strategieën te ontwikkelen die hen helpen bij het verwerken van de leerstof. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegekende STICORDI-maatregelen.

  Internenparticipatie

  Wij willen dat jongeren deelnemen aan en inspraak hebben in de organisatie van het alledaagse leven van ons internaat. De internenraad is dan ook een essentieel onderdeel van onze werking. De internenraad komt minstens eenmaal per maand samen en van deze vergadering wordt steeds verslag opgemaakt. Het verslag wordt doorgenomen met de beheerder. Met de inbreng van onze interne leerlingen wordt in grote mate rekening gehouden. Ook over items die we niet kunnen realiseren gaan we steeds open communiceren en de redenen van onze beslissing argumenteren.

  Zinvolle vrijetijdsbesteding met focus op kunst en cultuur

  Jongeren verwerven op diverse manieren attitudes, vaardigheden, kennis en competenties. Via een uitgebreid activiteitenpakket op het vlak van ontmoeting, vorming, recreatie, informatie, sport, kunst en cultuur willen we onze internen stimuleren om ook hun vrije tijd artistiek en zinvol in te vullen en hun horizon te verbreden. De internenraad heeft inspraak bij het opstellen van de intra- en extramuros kalender.

  Ouderbetrokkenheid

  Als internaat streven we naar een open, professionele en positieve communicatie met alle actoren die betrokken zijn bij het opvoedingsproces van onze internen. We willen de ouders zowel op formele als op informele wijze betrekken bij alle aspecten van het internaatgebeuren (studie, ontspanning, ontwikkeling van sociale vaardigheden). Ouders kunnen steeds een afspraak maken met de beheerder, beleidsmedewerker en de opvoeders.

  Kwaliteitszorg

  • We verbeteren onze leerling gerichtheid op alle vlakken.
   Al onze beslissingen worden genomen vanuit drie vragen en in deze volgorde:
   1. wat is het beste voor de interne?
   2. wat is het beste voor het internaat in haar geheel?
   3. wat is het beste voor de opvoeders / beheerder / directie?

  • We leggen de lat hoog voor iedereen en investeren in beleidsvoerend vermogen en de professionele groei van medewerkers via nascholing en permanente vorming. We zorgen ervoor dat het team op de hoogte blijft van de vernieuwingen binnen het vakgebied. Bij de begeleiding en ondersteuning van onze internen zal steeds gehandeld wordt vanuit de nieuwste pedagogische inzichten.

  • We versterken de samenwerking tussen de school en het internaat en zorgen voor een optimale doorstroom van informatie. We maken maximaal gebruik van de aanwezige competenties om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van onze interne leerling. Daarom streven we naar de verdere uitbouw van een multidisciplinair team waarin orthopedagogen, leerlingbegeleiders, opvoeders, vakleerkrachten, klastitularissen, ouders, voogden, CLB, … continu met elkaar in overleg staan. Indien nodig zullen we ook beroep doen op andere externe experten.

  • We bouwen verder aan ons netwerk. Het internaat is geen eiland, maar maakt integraal deel uit van een breder geheel. Ouders en families moeten zo nauw mogelijk betrokken worden bij het leven binnen de muren van het internaat en we willen ons internaat ook stevig verankeren in de lokale context. Het is de bedoeling om voordeel te halen uit de intellectuele, artistieke en culturele context van de omgeving en bovendien willen we ons internaat ook binnen de maatschappelijke context plaatsen.

  • We zetten in op de uitbouw van een volwaardig secretariaat dat de continuïteit van al onze diensten aan interne leerlingen, ouders, school, derde partijen,… moet verzekeren. Zowel tijdens de internaaturen, in de strikte zin van het woord, als daarbuiten. 
  • We investeren constant in de uitbouw van onze infrastructuur met als doel de aantrekkelijkheid, gezelligheid en professionele uitstraling van ons internaat te verhogen.
  • We investeren verder in interne kwaliteitszorg door kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen over de verschillende beleidsdomeinen van onze werking. Op basis van deze analyse sturen we het beleid bij waar nodig.
 • Nieuwe autoriteit / NVR

  "We geven om jou,

  we zijn hier en we blijven hier,

  we doen wat nodig is,

  we zijn niet alleen."

  We baseren ons op een autoritatieve opvoedingsstijl die past binnen een vrije en pluralistische maatschappij.

  Met zijn Nieuwe Autoriteit biedt Haim Omer een denkkader voor een baanbrekende nieuwe vorm van autoriteit. Omer, hoogleraar psychologie in Tel Aviv, is reeds jaren internationaal bekend door zijn werk over geweldloos verzet. Hij maakt de stap naar een algehele opvoedingsstijl die toepasbaar is in de thuissituatie, op school en de samenleving. Het begrip waakzame zorg is daarbij een belangrijk element waarin hij op heldere wijze structurele gezinstherapie met hechtingstheorie combineert. 

  Nieuwe autoriteit biedt ouders, leraren, opvoeders, psychologen, beleidsmakers en anderen een kader om gezamenlijk de regie te pakken en vast te houden. Ons team is opgeleid om deze grondhouding toe te passen in de dagelijkse werking met jongeren.

  De opvoedingsstijl die we hanteren is gebaseerd op 5 pijlers :

  1. Aanwezigheid / Waakzame zorg
   De nieuwe autoriteit is gebaseerd op aanwezigheid, nabijheid en betrokkenheid van ouders en opvoeders. We weerstaan aan probleemgedrag, creëren samen veiligheid, vermijden escalaties en gaan in de eigen kracht staan. Waakzame zorg staat gelijk aan een betrokken aanwezigheid, kinderen en jongeren willen erbij horen, ook al lijken ze soms het tegenovergestelde te tonen. Door veel in interactie te gaan, regelmatig gesprekken te hebben, uit interesse vragen te stellen, contactmomenten te creëren,  de jongere erkenning te geven, bouw je een natuurlijke en ongedwongen aanwezigheid op. Door ook warmte en zorg in die nabijheid te leggen, wordt een geborgen vertrouwensband opgebouwd.

  2. Zelfcontrole
   “Ik moet nu niet winnen, alleen volhouden.”
   De opvoeder zet door en verwacht geen onmiddellijke maar een geleidelijke verandering in het gedrag van de jongere. De opvoeder zal “het ijzer smeden als het koud is”. Hij geeft de jongere bijvoorbeeld de boodschap “Ik vind jouw gedrag onaanvaardbaar, ik ga erover nadenken en ik kom er later op terug”. Je geeft het goede voorbeeld. Je mag fouten maken want die kunnen later altijd hersteld worden.

  3. Relatie en herstelgebaren

   Relatiegebaren
   We gaan bewust het contact aan met de jongere en verbreken het nooit, ook als het moeilijk wordt. 
   We gaan uit van een onvoorwaardelijke acceptatie voor de persoon van de jongere en geloven in zijn/haar mogelijkheden. 
   We vertrekken vanuit de positieve aspecten. We hebben respect voor zijn/haar autonomie en recht op eigen keuzes.
   We zijn fundamenteel nieuwsgierig voor wie deze jongere is.
   We bouwen elke dag aan een positieve relatie met de jongere en gebruiken deze kracht op momenten dat het lastig wordt.

   Herstelgebaren
   ls het misloopt, helpen herstelgebaren de relatie met de jongere te verbreden, zodat die niet langer alleen nog uit conflicten bestaat. De herstelgebaren hangen niet af van het gedrag van de jongere. Ze geven de mogelijkheid om onvoorwaardelijke acceptatie te tonen en contact te maken met de positieve aspecten van de jongere. Daarmee vormen ze een essentieel onderdeel van Geweldloos Verzet. Naast het de-escaleren is het een actieve uiting van het geweldloze aspect van de methode.

  4. Netwerk
   “It takes a village to raise a child”
   De opvoeder roept hulp in en doet een beroep op zijn netwerk, bestaande uit andere opvoeders, leerkrachten, de ouders van de jongere,… De jongere wordt aangesproken vanuit een wij-boodschap in plaats van een ik-boodschap.
  1. Transparantie
   Openheid maakt steun mogelijk. We gaan in communicatie met collega’s, de jongere, ouders, de school. We durven toegeven dat het soms moeilijk gaat en communiceren over de ondernomen acties. Door de omgeving te informeren over het gedrag en hun hulp te vragen ontstaat er sociale steun voor zowel ouder, opvoeder als jongere.

  Handelsgericht werken / HGW

  Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de opvoedingsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de jongerenkenmerken wordt gekeken welke behoeften de betreffende jongere heeft. De begeleiding wordt daarop aangepast. HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de jongeren centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.

  Uitgangspunt 1:
  We stellen de behoeften van het individuele kind centraal. Opvoeders stellen zich de vraag wat het kind nodig heeft en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn

  Uitgangspunt 2:
  Jongeren leren door interactie en ontwikkelen zich in een contact .
  Ouders zijn nadrukkelijk partner voor het internaat.

  Uitgangspunt 3:
  HGW staat voor systematiek en transparantie.
  HGW biedt een model voor planmatig handelen. De verschillende stappen zijn uitgeschreven, de logische stappen volgen elkaar op en de cyclus herhaalt zich.

  De Stappen
  1. Signaleren door waarnemen of meting
  2. Informatie verzamelen en analyseren
  3. Advies opstellen en voorbereiden (planning en interventie)
  4. Uitvoeren van de interventies
  5. Evaluatie en eventuele bijsturing

  Uitgangspunt 4:
  HGW is doelgericht. De opvoeder zal in overleg met de orthopedagoog haalbare doelen formuleren. Op regelmatige tijdstippen worden de acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

  Uitgangspunt 5:
  HGW werkt constructief samen. De ouder is de ervaringsdeskundige, de opvoeder is de opvoedingsprofessional. Het kind heeft vaak zelf een verklaring en oplossing, HGW heeft oog voor zijn/haar belevingswereld. Alle partijen worden betrokken in het opvoedingsproces.

  Uitgangspunt 6:
  We focussen op het positieve. Door gericht te zijn op problemen worden die meer uitvergroot en ziet men het positieve niet meer. Het benoemen van de positieve aspecten bevordert de sfeer en de communicatie. HGW richt zich op de sterktes van de jongere, de opvoeder en ouder.

  Uitgangspunt 7:
  De opvoeder is de spil bij het opvoeden op maat, de opvoeder kan het welbevinden en betrokkenheid doen toenemen. Een “sterke” opvoeder die kan omgaan met de dynamiek binnen de groep, de verschillen en gelijkenissen bij de internen heeft een grote invloed op de jongere.

  De vijf pedagogische vaardigheden van Patterson

  Vijf pedagogische vaardigheden De Amerikaanse orthopedagoog, Patterson, wijst alle ouders, leerkrachten en opvoeders op het belang van vijf opvoedkundige vaardigheden. Zij bewijzen hun deugdzaamheid naar alle jongeren toe Door heel bewust in te spelen op de kwaliteiten van deze vijf pedagogische vaardigheden, kunnen heel wat moeilijkheden en conflicten worden voorkomen.

  1. Leiding geven en grenzen stellen
   Zorg voor klare afspraken, duidelijke grenzen en maatregelen die op voorhand zijn afgesproken. Kinderen en jongeren moeten weten wat er heel concreet van hen wordt verwacht (en wat ze niet mogen doen). Het consequent opvolgen van de gemaakte afspraken versterkt de geloofwaardigheid van de opvoeder en van de geldende regels. Kies bij voorkeur voor een beperkt aantal duidelijke regels (rond het meest storende gedrag) dan een teveel aan regels. Geef voorrang aan die afspraken of regels die te maken hebben met de belangrijkste problemen die je op dat ogenblik ervaart.

  2. Monitoring
   Pubers laten zich niet bijsturen door een overdosis aan controle. Dit leidt enkel tot gespeelde volgzaamheid en stiekem gedrag. De beste resultaten worden bereikt door in het spanningsveld ‘nabijheid’ – ‘afstand’ te gaan staan: jongeren laten zich makkelijker bijsturen door iemand die respect toont voor hun leef- en ervaringswereld (weten wat hen bezig houdt, waar ze mee bezig zijn, waar ze rondhangen) en niet verlegen is om hen zo nodig aan te spreken op hun gedrag.

  3. Positieve betrokkenheid
   Laat zien dat je er staat voor jouw internen: hij/zij moet voelen en zien dat je er voor hem/haar/hen wil zijn en dat je in hem/ haar/hen blijft geloven. Maak duidelijk dat jouw internen op jouw inzet en deskundigheid kunnen rekenen en dat je oprecht geïnteresseerd bent in hun persoon.

  4. Positieve bekrachtiging
   Stel je vast dat jouw leerling(en) zich positief gedraagt/gedragen of geeft een van hen blijk van een positieve houding, maak dan duidelijk dat je dat gedrag waardeert. Reageer snel, oprecht en zonder overdrijving. Zorg steeds voor een positieve invalshoek wanneer je commentaar geeft (maar sluit je ogen niet voor wat zorgen baart). Kijk naar de goede punten in het groeiproces van de internen en benut alle aanwezige kansen. Druk vertrouwen uit.

  5. Probleemoplossend (leren) handelen
   Laat jouw jongeren mee nadenken over problemen. Stimuleer hen op zelf oplossingen te verzinnen. Geef hen de verantwoordelijkheid die ze redelijkerwijs aankunnen.
 • Adres

  Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel

  02/474.06.03

  02/474.06.36  (na 17 uur)

  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Structuur

  Het internaatsteam bestaat uit:

  • de directeur van de Kunsthumaniora Brussel
  • de internaatsbeheerder
  • het team van opvoeders
  • het meesters-, vak- en dienstpersoneel

  Internaatsreglement

  Het internaatsreglement is op de site beschikbaar en bestaat uit 2 delen:

  Ontspanning

  Het internaat biedt een waaier van ontspanningsmogelijkheden georganiseerd door de school, de opvoeders en de leerlingen. 

  Daarnaast is er ook onze tuin en onze eigen ontspanningsruimte .

  Al deze activiteiten vinden steeds plaats onder begeleiding.

  Eigen kamer

  De internen beschikken over een eigen kamer met bed, kast bureeltje, stoel, warm en koud stromend water.

  Op elke gang zijn de nodige douches en toiletten voorzien. 

  Het internaat is niet toegankelijk voor externe leerlingen en is gesloten tijdens de schooluren.

  Eten

  Het ontbijt, vieruurtje en het avondmaal worden geserveerd in de eigen refter, het middagmaal wordt geserveerd in de refter van de school.

   

  Studeren

  Internen studeren in een studiezaal onder toezicht van een opvoeder of studeren op hun eigen kamer.

  Het geregeld overhoren van de lessen door de opvoeders en het nazicht van taken, is een test op het dagelijks werk van de interne. 

  Er is overleg met ouders, leerkrachten en leerlingbegeleiding.

   

  Binnenkomen en vertrekken

  Het internaat bevindt zich in de gebouwen van de school.

  De eerste schooldag van de week is het internaat open vanaf 7.30u, binnenkomen op zondag kan tussen 20.30u. en 21.30u.  

  De internen verlaten de school elke vrijdag  in functie van hun eigen lessenrooster.

  De bagage wordt klaargezet op vrijdagmorgen.

  Praktisch
 • Inschrijvingen kunnen steeds gebeuren na telefonische afspraak of via het formulier op de pagina met inschrijvingen

  Hierbij maken wij onderscheid tussen twee groepen:

  Eerste graad 

  Voor de eerste graad kan dit ruim op voorhand gebeuren aangezien er geen audities zijn, wij richten ons wel naar "muzische kinderen" aangezien wij een onderdeel van een Kunsthumaniora zijn.

  Tweede en derde graad

  Hier is de inschrijving in het internaat altijd afhankelijk van het slagen voor een toelatingsproef voor de gekozen kunstrichting: Muziek, Woord of Dans.

  Nodige documenten bij de inschrijving : 

  • entiteitskaart van uw kind
  • 2 kleefbriefjes van uw ziekenfonds
  • gegevens van uw huisarts
  • bankrekeningnummer voor de betalingen van het kostgeld

  Wij beschikken over 84 kamers en normaliter is er slechts een beperkte uitstroming van zo'n 20 internen per schooljaar. Het is daarom aangewezen dat u ons voldoende op voorhand contacteert.

  Het kostgeld bedraagt 14 euro per dag openstelling (de openstelling per dag wordt in het begin van het schooljaar per brief aangekondigd) en omvat alle maaltijden, gebruik van de faciliteiten van de school en ontspanningsactiviteiten.

  Het kostgeld wordt maandelijks aangerekend aan de ouders. Gemiddeld wordt er jaarlijks zo'n 2.500 euro aangerekend.

  Inschrijven
 • 7.00u Opstaan
  7.30u Ontbijt
  8.15u Vertrek naar de les
  13.00u Middagmaal op school
  16.30u Vieruurtje - ontspanning
  17.15u - 18.15u Studie
  18.15u - 19.15u Avondmaal
  19.15u - 20.15u Studie
  20.15u Ontspannning
  21.00u Bedtijd 1ste graad
  22.00u Bedtijd 1ste jaar 2de graad
  22.30u Bedtijd 2de jaar 2de graad
  23.00u Bedtijd 3de graad
  Dagindeling
 • Controleer steeds onderstaande lijst bij het maken van de bagage van uw kind.

  Voorzie ieder voorwerp van de naam van uw kind. Het internaat is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke spullen.

  • 

voldoende ondergoed en kledij voor 5 dagen
  • linnenzak voor vuile kledij

  • slaapkledij

  • regenkledij

  • sportieve buitenkledij
  • 
badpak of zwembroek, badmuts en badhanddoek in sporttas

  • nodige medicijnen en toelatingsformulier om deze toe te dienen

  • washandjes en handdoeken

  • douchegel en shampoo

  • haarborstel, kam, tandenborstel, tandpasta en beker

  • toiletzak

  • nagelknipper en -borsteltje

  • maandverband voor meisjes

  • zakdoeken
  • 2 paar schoenen voor dagelijks gebruik

  • 1 paar sportschoenen voor buiten
  • boekentas / rugzak met alle schoolbenodigdheden

  • dekbed, overtrek, kussen, kussensloop en onderlaken

  Benodigdheden
 • David De Decker

  Wat deed u vroeger?

  Als oud-leerling van deze school studeerde ik af in de marketing / reclame, volgde een opleiding audiovisuele realisatie en behaalde mijn diploma van leraar. Ik werkte voornamelijk als realisator van reportages en documentaires voor verschillende zenders. Als docent audiovisuele vorming heb ik deze kennis 10 jaar mogen overbrengen aan de leerlingen uit de woordafdeling van de Kunsthumaniora Brussel.

  Wat doet u nu?

  Sinds 1 september 2016 werk ik als beheerder van het internaat van de Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Om in de maatschappij te kunnen meespelen is er heel veel oefenruimte nodig.
Graag wil ik binnen ons internaat een wereld aanbieden waarin we begeleiding, ondersteuning en zorg bieden op basis van de onderwijs- en zorgbehoefte van elke interne leerling. 

Onze jonge mensen krijgen bij ons de nodige groeiruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige, artistieke, mondige, positief-kritische en zelfstandige persoonlijkheden. 
Ik wil dat de jonge ‘kunstenaars’ die bij ons op internaat verblijven zich, met een open geest, als creatief individu te kunnen ontplooien. Hiervoor creëren we een veilige ruimte waarin ze blijvend kansen krijgen. Om dit te bereiken is er een intensieve samenwerking nodig tussen onze jongeren, hun ouders, de school en het internaat.
 Samen bouwen we aan een stabiele basis voor de toekomst !
 • Chris Wouters

  Chris Wouters

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde af als geaggregeerde lager secundair onderwijs met de vakken Nederlands en Engels, aan de middelbare normaalschool van Tongeren. In 1986 maakte ik mijn entree als studiemeester-opvoeder aan het internaat van Kunsthumaniora Brussel.

  Wat doet u nu?

  Na een kort intermezzo van 2 jaar waarin ik beheerder werd in deze school, heb ik in 2008 mijn comeback gemaakt in het internaat. Mijn hart ligt toch echt bij de job die ik nu uitvoer.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden op het vlak van hun studie. Ook wil ik hen een aantal waarden meegeven die ik zelf erg belangrijk vind en die ik van thuis heb meegekregen, namelijk respect, verdraagzaamheid en eerlijkheid.

  Sien D'hoe

  Sien D'hoe

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb altijd in de jeugdbeweging gezeten, ook als leidster en wist al heel gauw dat ik met jongeren wilde werken. Vandaar mijn keuze voor de richting bijzondere jeugd en gehandicaptenzorg. Ik heb ook nog een half jaar orthopedagogie gestudeerd.

  Wat doet u nu?

  Ik ben opvoedster in het internaat van deze school. Vroeger droomde ik van dansen en musiceren, maar dat heb ik helaas niet kunnen waarmaken. Als opvoedster kan ik het nu toch vanop de eerste rij beleven met de internen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Respect voor anderen. Ik probeer de internen ook wat normen en waarden bij te brengen, en hen zo goed mogelijk op te voeden. Deze job is echt mijn passie.

  Riftara Mohammad

  Riftara Mohammad

  Wat deed u vroeger?

  Na het behalen van mijn bachelor in het onderwijs, heb ik nog gewerkt als coördinator naschoolse taalondersteuning en huiswerkbegeleiding bij het OCMW. Als student was ik ook animator in het UZ Jette.

  Wat doet u nu?

  Naast leerkracht geschiedenis in de 1ste en 2de graad, ben ik opvoedster in het internaat.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Tijdens de lessen geschiedenis gaan we de hedendaagse maatschappij analyseren vanuit een grondige historische achtergrondkennis. Samen met de leerlingen gaan we de geschiedenis bevragen vanuit probleemstellingen die ook relevant kunnen zijn voor de verheldering van gedragingen in de hedendaagse samenleving.

  Willy Cassiman

  Willy Cassiman

  Wat deed u vroeger?

  In 1983 ben ik als regent lichamelijke opvoeding afgestudeerd en datzelfde jaar ben ik meteen beginnen te werken aan Kunsthumaniora Brussel. Ik heb dan ook geen andere werkervaring en ben er als het ware ingerold. Het lot bepaalt je leven.

  Wat doet u nu?

  Ik werk als opvoeder aan het internaat en doe mijn job nog altijd erg graag. Vroeger beoefende ik vele sporten, maar nu houd ik het op fitness, wandelen en fietsen. Niets spectaculair meer. Voor de rest houd ik van muziek, reizen, koken en wijn.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil hen zin voor verantwoordelijkheid, eerlijkheid en behulpzaamheid bijbrengen. En dat ze leren om initiatief te nemen. Dat zijn voor mij de belangrijke zaken.

  Evelien Adam

  Evelien Adam

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde af als bachelor in de Orthopedagogie en behaalde nadien mijn Specifieke Lerarenopleiding. Ik werkte enkele jaren als begeleider/orthopedagoog bij niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en jongeren met gedrags -en emotionele problemen. Daarnaast werkte ik als projectmedewerker en gaf Nederlands als tweede taal bij anderstalige nieuwkomers in een basisschool.

  Wat doet u nu?

  Ik werk momenteel als beleidsmedewerker en opvoeder op het internaat van Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  "On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux." (Antoine de Saint-Exupéry)

  Marjonela Berisha

  Marjonela Berisha

  Wat deed u vroeger?

  Rond mijn 16 jaar ben ik als monitor bij Okido in Merchtem begonnen. Aansluitend daarbij ben ik jaren lesgeefster bij een zwemclub, De Dolfijnen Asse-Ternat geweest. Zowel bij Okido als bij de zwemclub DDAT werkte ik met kleuters, lagere schoolgaande kinderen als met jongeren.

  Wat doet u nu?

  Met heel mijn hart heb ik altijd graag met peuters, lagere schoolgaande kinderen en jongeren gewerkt. Na het Secundair Onderwijs besloot ik om Orthopedagogie te gaan studeren. Ik behaalde mijn Bachelor in de Orthopedagogie in 2016. Kort nadien begon ik na een leuke stage periode te werken op het Internaat van de Kunsthumaniora Brussel. Naast mijn job op de Kunsthumaniora van Brussel probeer ik mijn Specifieke Lerarenopleiding te behalen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil voor de jongeren een ondersteunde rol bieden. Waarbij ze in een warme thuisondersteunde omgeving zich verder kunnen ontwikkelen maar ook zich zelf kunnen ontdekken.
Muziek

Muziek

Woord

Woord

Dans

Dans

Creatie en mode

Creatie en mode

Podiumtechnieken

Podiumtechnieken

7de jaar

7de jaar

Algemene vakken

Algemene vakken

Eerste Graad

Eerste Graad

Smartschool

Smartschool

Schrijf je in

Schrijf je in

Contact

Contact

Nieuws

Nieuws

Internaat

Internaat

Over

Over

Media

Media

Reserveren

Reserveren

Wall Of Fame

Wall Of Fame

Zomerstages

Zomerstages

Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel | Tel: 02/502.05.04 | info@kunsthumaniorabrussel.be